"Sveriges närmaste vildmark"

Älvlandskapet Nedre Dalälven ingår i FN-organet Unescos Biosfärprogram tack vare områdets unika natur-och kulturmiljöer. Här kan du lära dig mer om vad ett biosfärområde är och vad som pågår i det.

Inspirationsresa till Hovranområdets ängs- och betesmarker, Hedemora, 23 maj 2019

För markägare: inspirationsresa till Hovranområdets ängs- och betesmarker, från igenväxt till öppet landskap

Sedan 2016 har Hedemora, Husby och Garpenbergs församlings sociala företag Hela Heten AB fått människor som stått långt från arbetsmarknaden tillbaka till arbete genom att restaurera igenväxande ängar och betesmarker kring det natursköna Hovranområdet. Mer...

Nätverksdag om turism - paketering och hållbarhet - 8 maj 2019 (NYTT DATUM!)

Till Nedre Dalälvens: Turistföretag, Logianläggningar, Besöksmål, Guider, Turistansvariga i kommuner

Erfarenheter och handfasta exempel från Pernilla Larssons, Linda Staafs och Åse Wännerstams resor i sina företag och hur de arbetar med paketering och crosselling. Hållbarhet, frågan aktuellare än någonsin, WSP tipsar om hur vi kan stärka konkurrenskraft och marknadsföring genom att arbeta med den. Ett helt nytt grepp med NeDa´s webbsajt! Mer...

Träff om juridik och miljöersättningar vid bete och slåtter, 21 mars 2019

Träff om juridik och miljöersättningar vid bete och slåtter, 21 mars 2019

Är du markägare, djurägare eller entreprenör och vill lära dig mer om juridiken och EU-stöden som kan bli aktuella vid restaurering, bete eller slåtter av älvängar och andra områden med höga naturvärden? Mer...

Träff om naturbeteskött, 18 mars 2019

Träff om naturbeteskött, 18 mars 2019

Är du nötköttsproducent, kostchef, grossist eller politiker med intresse för naturbeteskött? På denna träff där du får lära dig mer om och diskutera frågor om naturbete, miljö, certifiering och marknad. Mer...

Kurs i Naturnära Skogsbruk, februari 2019

Kurs i Naturnära Skogsbruk, februari 2019

Ett trettiotal skogsägare och andra intresserade samlades helgen 2-3 februari 2019 i Stjärnsund för en tvådagarskurs i den hyggesfria skogsbruksformen Naturnära skogsbruk. Mer...

NeDa har fått pris för sitt biosfärarbete från Alsbo Äggs Östersjöfond

För aktiva handlingar att återställa Östersjöns miljö

Pengarna från Östersjöfonden delas ut en gång per år till en organisation eller förening som Alsbo Ägg själva väljer ut. Mottagare av den årligt återkommande checken på 35 000 kronor, med tillhörande diplom för förtjänstfulla insatser, är en aktör som på olika sätt gör aktiva handlingar för att återställa, skydda och bevara Östersjöns miljö. Mer...

NeDa:s studieresa 2018-09-13

Studieresa i biosfärområdet

För att lära känna området och få veta mera om de verksamheter som finns i vårt Biosfärområde gjordes en inspirations- och studieresa, den här gången gick färden österut. Med på resan var ett 20-tal personer från NeDa:s personal, styrelse, turismnätverk och LAG. Mer...

Projekt BUS i biosfären

Biosfärarbetet prioriteras i Nedre Dalälven

LAG för Leader Nedre Dalälven 3 har beviljat projektmedel till intresseföreningens ansökan BUS i biosfären. Syftet med projektet är att synliggöra och inspirera insatser och initiativ för ökad hållbarhet samt att stärka biosfärområdets varumärke. Mer...

Projekt Gnista för glöd

Projekt för ökad hävd av älvängar och andra sidvallsängar

LAG för Leader Nedre Dalälven 3 har beviljat projektmedel till intresseföreningens ansökan Gnista för glöd. Projektets övergripande syfte är att bidra till ökad hävd av älvängar och andra sidvallsängar och därigenom till nya och bevarade arbetstillfällen, en attraktivare landsbygd, större biologisk mångfald och bättre förutsättningar för turismen. Mer...

LIFE RiMe 2.0

Inte prioriterad men godkänd

Utvärderingsrapporten från EU-kommissionen gällande den LIFE-ansökan som lämnades in hösten 2015 har kommit tillbaka. Enligt den feedback vi fick så var ansökan godkänd men andra ansökningar hade prioriterats. I samarbete med Bergvik Skog och Länsstyrelserna är ambitionen att lämna in en reviderad ansökan igen hösten 2017 eller 2018. Mer...

Bushresan i Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven

Sverige förbuskas

Fredagen den 9 september 2016 genomfördes Bushresan i Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven i på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Sverige förbuskas. Genom så kallade bushresor får bland andra politiker och tjänstemän åka på en tur genom ett landskap som formats av decenniers politiska beslut och marknadens utveckling. Mer...

LIFE-ansökan och Hävd av älvängar genom Leader

LIFE och LEADER

Helt enligt planerna så skickades projektansökan för Life Älväng in till EU-kommissionen i oktober 2015. Besked från EU väntas i juni 2016. I oktober 2015 anordnades också ett stormöte där den framtida utvecklingen av hävdfrågan diskuterades. Inbjudna var kommuner, länsstyrelser, LRF, lokala föreningar och företagare samt intresserad allmänhet. Mer...

Miniseminarie Naturvårdsverket

Presentation av Nedre Dalälvssamarbetet

Den 11 mars kommer Nedre Dalälvssamarbetet och dess biosfärverksamhet presenteras i ett miniseminarie för Naturvårdsverket. Det kommer att handla om fiskefrågor, hävdfrågor, myggbekämpning och lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Mer...

NordMAB oktober 2015

Nätverkskonferens Älvlandskapet

Varje år träffas de nordligaste Biosfärområden för att konferera. Sverige var årets värdland och konferensen hölls i Älvlandskapet Nedre Dalälven, med boende och konferens på Stadshotellet i Säter. Mer...

LIFE-ansökan

Beviljade skrivarmedel LIFE

Nedre Dalälven har beviljats skrivarmedel för ansökan om Life Älväng av Naturvårdsverket. Helt enligt vår ambition ges nu möjlighet att fortsätta arbetet med hävdfrågorna ur ett biosfärperspektiv. Tanken med projektet är att flertalet älvängar längs Nedre Dalälven ska restaureras, alltså återställas till fina slåtter och betesmarker som de var förr i tiden. Mer...

EuroMAB maj 2015

Nätverksträff i Haapsaluu, Estland

EuroMAB är MAB-nätverket i de biosfärområden som ligger i Europa och Nordamerika. Vartannat år träffas delegater från områdena och i år hölls konferensen i Haapsalu, Estland. Under konferenserna sker ett värdefullt erfarenhetsutbyte och ett flertal gemensamma sammanträden och workshops genomförs. Mer...