"Sveriges närmaste vildmark"

LIFE-ansökan Älväng


Beviljade skrivarmedel för LIFE Älväng

Samtidigt som leaderprojektet Hävd av Nedre Dalälvens älvängar avslutades i mars 2015 beviljades Nedre Dalälven skrivarmedel för ansökan om Life Älväng av Naturvårdsverket. Helt enligt vår ambition ges vi nu möjlighet att fortsätta arbetet med hävdfrågorna ur ett biosfärperspektiv.

Tanken med projektet är att flertalet älvängar längs Nedre Dalälven ska restaureras, alltså återställas till fina slåtter- och betesmarker som de var förr i tiden. Huvudsyftet med projektet är att skapa förutsättningar för de naturtyper och de arter som är knutna till älvängar att få en långsiktig hållbar och gynnsam bevarandestatus. För den långsiktiga hållbarheten ska områdena efter projektet betas eller slåttras regelbundet.

Förutom biologisk mångfald syftar projektet till att förbättra förutsättningar och möjligheter för de människor som bor och verkar i området. Detta genom att projektet bidrar till förbättrade möjligheter till friluftsliv, turism och landsbygdsutveckling. Och vidare genom att projektet skapar möjligheter för entreprenörer och lantbrukare att sköta och bruka de ängsmarker som restaureras.

Länsstyrelserna i Gävleborg och Uppsala är nära samarbetspartners och håller just nu på att titta på lämpliga ytor för restaurering. Om projektet beviljas kommer det pågå i 6 år med start tidigast 2017. Arbetet med ansökan är nu i full gång, i början av oktober ska den vara klar och skickas till EU-kommissionen.