"Sveriges närmaste vildmark"

Bushresan i Älvlandskapet Nedre Dalälven


Den 9 september 2016 arrangerade vi en Bushresa på uppdrag av Landsbygdsnätverket. 

Sverige förbuskas och växer igen. Betesmarker försvinner. Det ville vi tillsammans med Landsbygdsnätverket, Upplandsstiftelsen och LRF berätta mer om. Genom så kallade bushresor får bland andra politiker och tjänstemän möjlighet att åka på en tur genom ett landskap som formats av decenniers politiska beslut och marknadens utveckling.

Enligt Jordbruksverkets databas har 18% av de värdefulla ängs- och betesmarkerna förlorat sina natur- och kulturvärden på tio år. Under samma period har cirka 10% av alla betesmarker slutat användas. I vissa regioner har hävden upphört på hälften av all brukad mark under de senaste 80 åren. Konsekvensen är igenväxning. Och trenden är att det fortsätter om inget görs.

I gemensam buss fick vi bland annat höra från brukare om hur det var förut, hur läget är idag och vilka konsekvenser det har för framtiden. Vi gjorde även fältbesök för att se hur det kan se ut, både förbuskade områden som tidigare varit odlingsmark men även områden som blivit åtgärdade och brukas.

Frågor som diskuterades under dagen var bland annat:
Vad är problemet?
Vilka vinster för samhället kan uppnås genom ökad hävd?
Vilka möjligheter finns att lösa problemet och uppnå dessa samhällsvinster?
Vilka hinder finns för att förverkliga dessa lösningar?
På vilket sätt kan jag bidra till att undanröja dessa hinder och underlätta genomförande av lösningar på problemet?

Läs mer om Bushresan via länkarna till höger.