"Sveriges närmaste vildmark"

LIFE och Leader inom hävd av älvängar


Helt enligt planerna så skickades projektansökan för Life Älväng in till EU-kommissionen i oktober 2015. Besked från EU väntas i juni 2016.

Målet med projektet är att skapa ”nyckelfärdiga” öppna älvängar där busk och sly är undanröjt och stängsel för kommande bete är installerat. Ansökan innefattar nio Natura 2000-områden och totalt 577 hektar älvängar som ska restaureras under en sexårsperiod med start år 2017. Älvängarna ska sedan långsiktigt efter projektslut hävdas med bete eller slåtter av lantbrukare eller entreprenörer i egen regi. Förhoppningen är att projektet också ska fungera som en katalysator för entreprenörer och lantbrukare som långsiktigt på eget initiativ vill restaurera för att sedan hävda angränsande ytor.

Projektet har arbetsnamnet LIFE Älväng och heter på engelska ”Restoration of River Meadows in Nedre Dalälven region, LIFE RIME”. Ansökan har skrivits i nära samarbete med länsstyrelserna i Gävleborg och Uppsala län som både är med och finansierar och kommer att vara aktiva projektdeltagare. Bergvik Skog och Naturvårdsverket medfinansierar projektet. Projektidén går helt i linje med NeDas ambition att behålla och utveckla det attraktiva öppna landskapet med vinning för både människor och miljö. 

Hävdprojekt inom lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden

I oktober 2015 anordnades också ett stormöte där den framtida utvecklingen av hävdfrågan vid Nedre Dalälven diskuterades. Inbjudna var kommuner, länsstyrelser, LRF, lokala föreningar och företagare samt intresserad allmänhet. Deltagandet var stort och många välbetänkta synpunkter, idéer och förslag fördes fram vid mötestillfället. Helt enligt NeDas intention och efter mötesdeltagarnas inrådan skriver nu NeDa en projektansökan till Leader Nedre Dalälven. Leaderprojektets huvudsyfte är att inspirera de lokala entreprenörerna och lantbrukarna till att själva ansöka om stöd för restaurering och hävd av älvängar längs Nedre Dalälven. Tanken med projektet är att sätta entreprenören i centrum och flera av de förslag som fördes på tal vid stormötet inkluderas i projektet.

Ansökan kommer bland annat att innehålla följande delar:

  • Nätverksbyggande, som blir centralt i projektet, med fokus på att verksamheten ska leva vidare även efter projektslut via de kanaler och kontaktnät som skapas.
  • Mötestillfällen.
  • Support och coachning.
  • Rådgivning och markägarkontakter.
  • Studieresor för inspiration.
  • Utbildningar inom EU-stöd, andra lagar och föreskrifter.

 

Projektet är tänkt att drivas parallellt med LIFE Älväng. NeDa har tidigare drivit två leaderprojekt med inriktning mot hävd av älvängar. Detta projekt kommer att bli en naturlig fortsättning på dessa. Projektet går också helt i linje med den regionala landskapsstrategin Människor, mygg och natur samt de syften som lyfts fram i biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven.

Det främsta långsiktiga målet med NeDas arbete inom hävd-området är att succesivt öka andelen hävdad älväng längs Nedre Dalälven och samtidigt skapa både ökad biologisk mångfald, arbetstillfällen, en attraktiv landsbygd och därmed locka fler turister till regionen.

Just nu arbetar vi intensivt med att få leaderansökan klar. Vi planerar att skicka ansökan till Jordbruksverket i slutet av februari och väntar besked i mitten av mars.