"Sveriges närmsta vildmark"

Aktuellt


Samverkan i Nedre Dalälvsområdet: Förenklad fiskeförvaltningsplan, arbetsmöte 3

(2018-09-03)

Det tredje arbetsmötet rörande förenklad fiskeförvaltningsplan. Den östra gruppen träffas på Älvkarleby Fiskecamp (2018-08-20) och den västra gruppen träffas på Nässjö Plantskola (2018-09-03). 

Mer information och dokumentation »


Samverkan i Nedre Dalälvsområdet: Förenklad fiskeförvaltningsplan, arbetsmöte 2

(2018-06-12)

Det andra arbetsmötet rörande förenklad fiskeförvaltningsplan. Den östra gruppen träffades på Söderfors Hembygdsgård (2018-05-16) och den västra gruppen träffades på Nässjö Plantskola (2018-06-12). 

Mer information och dokumentation »


Hållbar vattenkraft i Dalälven: Faktaunderlag, analyser och slutprodukter 

(2018-05-29)

Behovet av miljöåtgärder och vattenkraftens betydelse för samhällets energiförsörjning ska belysas och avvägas i förhållande till varandra, samtidigt som effekter på andra samhällsintressen beaktas. En mer utförlig beskrivning av bakgrund och syfte framgår av projektbeskrivningen. Kompletterande publikationer återfinns nedan i den tredje delrapporten och via länken "Analyser och slutprodukter" som hänvisar till projektet Hållbar vattenkraft i Dalälven. 

Mer information och dokumentation »


Fiskevård i Nedre Dalälven: Förenklad fiskeförvaltningsplan, arbetsmöte 1

(2018-05-03)

Det första arbetsmötet rörande förenklad fiskeförvaltningsplan. Den östra gruppen träffades på Älvkarleby Fiskecamp (2018-04-23) och den västra gruppen träffades på Nässjö Plantskola (2018-05-03). 

Mer information och dokumentation »


Information om projekten LIV och Hållbar vattenkraft i Dalälven

(2018-04-04)

Resultaten från de senaste undersökningarna av lax, harr, asp och öring i Dalälven.

Mer information och dokumentation »


LIV-Projektet: Slutrapport

(2018-03-23)

LIV-projektet presenterar förslag på hur man kan öppna upp Dalälven för laxvandring för första gången på 100 år.

Mer information och dokumentation »


Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet: Fältdag 2 i praktisk fiskevård

(2017-10-31)

Rapport från fältdagen med besök vid SLU:s Skogsmästarskola i Skinnskatteberg och Bjurforsbäcken väster om Avesta. Ett 25-tal entusiastiska deltagarna från fiskevårdsområdesföreningar, vattenägare, kommun, företag och fiskeklubbar i Nedre Dalälvsområdet fick handfasta tips och råd under den vackra höstdagen. En mycket uppskattad dag blev slutbetyget från deltagarna.

Mer information och dokumentation »


LIV-Projektet: Referensgruppsmöte

(2017-09-28)

LIV-projektet delade med sig av resultat och förslag till åtgärder inför referensgruppen som träffades i Söderfors. Nedan återfinns nedladdningsbar dokumentation från mötet.

Mer information och dokumentation »


Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet: Slutseminarium Kraft i liv och vatten

(2017-09-22)

”Kraft och liv i vatten” är en samverkan kring forskning och utveckling mellan vattenkraftföretag och myndigheter. Projektet Fiskevård i Nedre Dalälven besökte slutseminariet i Älvkarleby och en kortare sammanfattning från dagen finns att ladda ner nedan. De två huvudpunkterna som tas upp i dokumentet är testanläggningen för Kungsrännan, samt vattenkraftens miljöfond.

Mer information och dokumentation »


Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet: Temadag praktisk fiskevård

(2017-08-31)

Närmare 40 deltagare från 12 fiskevårdsområden träffades i Gysinge för att nätverka och prova på samt informeras kring olika typer av fiskevård. Länfiskekonsulenterna för de fyra länen höll utomhus i temadagens olika stationer som innehöll nätprovfiske, elfiskebåt, elfiske manuellt och stationen "Hur mår våra vatten?". Inne på Café Udden berättade forskaren Lars Ljunggren om det framgångsrika arbetet med gösförvaltning i Storsjön.

Mer information och dokumentation »


Hållbar vattenkraft i Dalälven: Seminarium

(2017-04-04)

Under dagen berättades det om arbetet för hållbar vattenkraft i Dalälven. Seminariet behandlade Dalälvens naturvärden, vattenkraftens påverkan på dessa och vilka åtgärdsbehov som finns. Utförlig dokumentation från seminariumet finns nedladdningsbart nedan.

Mer information och dokumentation »


Hållbar vattenkraft i Dalälven: De två första delrapporterna

(2017-02-27)

Länsstyrelsen Dalarna har påbörjat ett arbete med en plan för att prioritera vilka miljöåtgärder vid Dalälvens vattenkraftverk och dammar som ger störst miljönytta. Nedan följer projektets två första delrapporter.

Mer information och dokumentation »


Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet: Nätverksträff i Älvkarleby

(2017-02-20)

Styrelsen för fiskevårdsområdet i Älvkarleby med deltagare från Fiskekontoret och naturskyddsföreningen samt fiskodlingen bjöds in till en nätverksträff i Älvkarleby. Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet berättade om mål och syfte med projektet samt gick igenom planeringen för 2017 (PDF, längre ned på sidan). Projektledare Anna Hagelin informerade om senaste rönen inom LIV-projektet och länsfiskekonsulent Karl Gullberg (X-län) berättade om erfarenheter av förvaltningsprogram för fisk med stöd av länsfiskekonsulent Daniel Brelin (C-län). 

Mer information och dokumentation »


Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet: Nätverksträff i Söderfors

(2017-01-30)

Styrelse och representanter för Söderfors/Hedesunda och Marma/Mehedeby fiskevårdsområden samlades i Söderfors för en nätverksträff. Under nätverksträffen informerade Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet mål och syfte med projektet samt gick igenom planeringen för 2017. Länsfiskekonsulent Karl Gullberg informerade om LIV-projektet och hur arbetet fortskrider under projektperioden. 

Mer information och dokumentation »


Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet: Planeringsträff med Länsfiskekonsulenterna

(2017-01-13)

Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet träffade berörda länsfiskekonsulenter för att planera och diskutera det fortsatta arbetet i projektet. Bl.a. diskuterades hur vi kan samarbeta gällande kommande fältdagar. Fältdagarna innebär att deltagare under ledning av expertis får vara ute i fält för att titta på goda exempel över gjorda eller potentiella fiskevårdsåtgärder. 

Mer information och dokumentation »


Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet: Nätverksträff i Gysinge

(2017-12-15)

Styrelse och representanter för Gysingeforsarnas och Färnebofjärdens fiskevårdsområden samlades i Gysinge för en nätverksträff. Under nätverksträffen informerade Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet mål och syfte med projektet samt gick igenom planeringen för 2017. Länsfiskekonsulent Karl Gullberg informerade om LIV-projektet och hur arbetet fortskrider under projektperioden. 

Mer information och dokumentation »


LIV-Projektet: Referensgruppsmöte

(2016-11-28)

LIV-projektet delade med sig av resultat och framtidsplaner till referensgruppen som träffades i Gysinge. Nedan återfinns nedladdningsbar dokumentation från mötet.

Mer information och dokumentation »


Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet: Kickoff

(2016-10-20)

Ett drygt 60-tal personer medverkade i Gysinge den 20:e oktober på kickoffen för Nedre Dalälvens fiskevårdsprojekt. Nedan följer nedladdningsbara PDF:er från föredragshållarnas presentationer m.m.

Mer information och dokumentation »


Sammanfattning av arbetet med den digitala plattformen

Parallellt med att möten med nätverkets viktiga intressenter hålls kommer den digitala plattformen att byggas upp.

Huvudkomponenterna för den digitala plattformen kommer att återfinnas på den här webbplatsen som är tillgänglig för nätverkets intressenter och övrig allmänhet. Den digitala plattformen blir ett nav för projektet  där kommunikation och information kommer att kunna förmedlas genom plattformens olika delar:

Ett generellt nyhetsflöde över händelser inom fiskevården i Nedre Dalälvsområdet. Nyhetsflödet placeras på startsidan för webbplatsen.

Dokumentation från de olika projekten. T.ex. åhörarmaterial från nätverksträffar och seminarier, men även blanketter och information för att söka pengar till lokala fiskevårdsprojekt.  

En interaktiv karta över planerade, pågående och utförda fiskevårdsåtgärder. Kartan kommer att innehålla kortfattade och visuella beskrivningar. Kartan kommer också att fungera som ett nav för länkning till mer detaljerade sidor. Sidor som mer i detalj beskriva enskilda åtgärder och ge fortlöpande information vad som händer i de olika projekten.

Rapporteringssystem där intressanta uppgifter med anknytning till vattnen kan skickas in. Det kan vara allt från historiska uppgifter om fiskarter och vandringshinder till uppgifter som handlar om nya arter eller fiskarter som helt försvunnit eller kraftigt minskat.

En kortfattad övergripande informationsfilm om vattnen i Dalälven. Filmen kommer att följa källor både långt i norr, t.ex. Fjättjärn i Härjedalen men också lokalt t.ex. Ljusterns källor. Filmen baseras på överflygningar i Google Earth med nedslag på intressanta platser. Sidor med statisk information där generell text motsvarande den i filmen återfinns, men också historiska beskrivningar och uppgifter kring hur älven påverkats av människan och när olika vandringshinder uppförts etc. Utöver detta ska det även finnas information och länkar gällande var och hur man söker medel för fiskevårdsåtgärder.

 

Vid projektets slut ska webbplatsen fortsätta att vara ett levande verktyg där information och fiskevårdsåtgärder finns samlade för allmänheten och nätverkets intressenter.