You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Fokusområde - Hållbar turism

Nedre Dalälvsområdet är både oerhört naturskönt och fyllt av unik, biologisk mångfald och anrika kulturmiljöer. Att värna om våra lokala tillgångar samtidigt som vi lever av och med dem, nu och i framtiden, det är den balansgång som vårt hållbarhetsarbete syftar till. Som biosfärområde ska vi prova nya vägar, stärka lokala samarbeten och öka medvetenheten om hur mycket det faktiskt går att göra när det gäller hållbarhet. Att arbeta långsiktigt hållbart stärker också våra besöksmåls och entreprenörers konkurrenskraft i takt med att turismens medvetenhet växer.

ökad medvetenhet som leder till förbättring
Idag vet vi att ökat fokus på hållbarhet är ett måste. Trenden med ansvarsfullt resande är stark och medvetna resenärer som ställer hållbarhetskrav ökar! Vår önskan är att vara föregångare som verkar för att göra hållbarhet till en självklar, grundläggande plattform i allt som erbjuds inom turismnäringen i Nedre Dalälvsområdet. I stort sett allt inom turismnäringen, liksom för andra branscher, kan utvecklas hållbarare. Det handlar om att förflytta sig själv som entreprenör längs sin egen hållbarhetslinje, att göra det man förmår, att se på sin egen verksamhet och att hela tiden sträva efter förbättring. Små steg är bättre än inga alls. Och ofta är det enkla saker som leder till utveckling. Många små steg gör skillnad tillsammans. Här vill vi inspirera!
HÅLLBAR TURISM ENLIGT UNWTO
Så här definierar världsturismorganisationen UNWTO begreppet hållbar turism; "Hållbar turism tar full hänsyn till turismens nuvarande och framtida ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter, samtidigt som den tillgodoser besökarnas, branschens, miljöns och lokalsamhällenas behov."
Våra övergripande mål
Turismfrågorna har alltid varit en stor del av Nedre Dalälvens Intresseförenings (NeDa) verksamhet. Intresseföreningens övergripande mål är att öka antalet sysselsatta inom turismen, att öka medvetenheten om betydelsen kring hållbart agerande som turismentreprenör och besöksmål, att bidra till att utveckla hållbara upplevelser och att i övrigt bidra till en attraktiv bygd. Vi ser hållbarhet ur tre synvinklar; ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 
 
Digital närvaro - en del av EN HÅLLBAR utveckling
De enskilda turistverksamheter som finns i området har oftast var för sig inte tillräckliga resurser för till exempel marknadsföring, utveckla varumärke och hänga med i den digitala utvecklingen. Intresseföreningen har därför en viktig roll som samordnare, vilket sker exempelvis genom projekt som Destination Nedre Dalälven.
Projekt för Hållbar turism