You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Fokusområde - Hållbart fiske
Trots människans ingrepp i det naturliga vattensystemet under de senaste drygt 150 åren är Dalälven mycket artrik. Totalt sett finns inom Dalälvens avrinningsområde drygt 30 olika fiskarter, vara merparten finns i Nedre Dalälven. 
Återskapa vattnets naturliga tillstånd
Idag råder i huvudsak enighet inom forskning och fiskevården om att det handlar om att så långt möjligt återskapa vattnens naturliga tillstånd. Detta har också varit utgångspunkten i Nedre Dalälvens fiskevårdsprojekt. Det handlar om att i nära samverkan med vattenrättsägare och andra intressenter långsiktigt arbeta med förvaltningsfrågor rörande bestånden av fisk i vattnen och att kartlägga och undanröja vandringshinder i allt från små bäckar till i älven. Det kan handla om att genomföra mindre och större åtgärder för flottledsrensning, hindra uttag av för biotopen värdefulla individer och arter men också att försöka påverka när det gäller störningarna med de tilltagande korttidsregleringarna vid elkraftproduktionen i älven. 

I samarbete med berörda fiskevattenägare, länsstyrelser och kraftverksägare har, genom olika projekt under de senaste åren, stora framgångar nåtts när det gäller förberedelser och planering för att återskapa vandringsmöjlighet för havsvandrande fisk bl.a. lax och havsöring i älven, så att de kan återta en naturlig reproduktion i älven.
Våra fiskevårdsprojekt i Nedre Dalälvsområdet
Bidrar till de globala målen 14 Hav och marina miljöer, samt 15 Ekosystem och biologisk mångfald