You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Fokusområde - Biologisk myggkontroll
Området längs den nedre delen av Dalälven består till stora delar av låglänta marker som översvämmas regelbundet vilket leder till en rik förekomst av våtmarksinsekter. Översvämningar under våren och sommaren kan leda till stora mängder av framför allt Aedes sticticus men även andra arter av översvämningsmyggor. Dessa myggor bekämpas sedan 2002 vid behov för att reducera mängderna till acceptabla nivåer så att människor ska kunna leva, verka och vistas vid nedre Dalälven. Bekämpningen utförs med ett biologiskt bekämpningsmedel, i form av ett granulat, som sprids från helikopter.
Syfte med fokusområdet
Fokusområde Biologisk myggkontroll handlar om att effektivisera bekämpningsmetoden, tillgängliggöra data, forska om stickmyggor och bekämpningsmetoder samt att sprida kunskap om detta.
MÅL OCH AKTIVITETER
De mål och aktiviteter som vi har satt för fokusområde Biologisk Myggkontroll hittar du i handlingsplanen för biosfärområdet. Klicka här!
Globala mål som fokusområdet bidrar till
Vill du veta mer?
Kontakta Jan O. Lundström som är verksamhetsledare för Biologisk Myggkontroll eller någon av de andra i verksamheten. Kontaktuppgifter hittar du här, liksom mer information om verksamheten.