You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Fokusområde - Multifunktionella landskap
Nedre Dalälvens landskap är varierat. Här finns mycket skog, jordbruksmark, sjöar och vattendrag, men också våtmarker, bebyggelse och kust. I dessa landskap ska många behov tillgodoses. Här producerar vi människor material, mat och energi samtidigt som vi bor, vandrar och jagar. Landskapen är också hem för många andra organismer, varav vissa är akut hotade.
Syftet med fokusområdet
Fokusområde Multifunktionella landskap handlar om att hitta lösningar där olika behov och intressen kan samsas. Det kan handla om att inspirera till olika sätt att bruka marken, att vid behov skapa dialog mellan aktörer med olika intressen eller att testa nya metoder och naturbaserade lösningar.
MÅL OCH AKTIVITETER
De mål och aktiviteter som vi har satt för fokusområde Multifunktionella landskap hittar du i handlingsplanen. Klicka här!
GLOBALA MÅL SOM FOKUSOMRÅDET BIDRAR TILL
Vill du veta mer?
Kontakta Elias Regelin som är vår biosfärkoordinator. Du hittar Elias kontaktuppgifter här.
På gång!
Avslutade projekt