You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Fokusområde - Hållbar besöksnäring och friluftsliv
Nedre Dalälvsområdet utmärker sig med dess höga naturvärden, anrika kulturmiljöer och småskaliga turismaktörer. Många vill besöka området och besöksnäringen har potential att utvecklas till en viktig del av den lokala ekonomin. Vi vill samordna denna utveckling i en hållbar riktning. Att värna om våra livskraftiga företag, lokala samhällen och naturen samtidigt som vi lever av den, nu och i framtiden, är den balansgång som detta fokusområde handlar om. En utveckling som stärker våra besöksmåls och entreprenörers konkurrenskraft i takt med att besökarnas förväntningar på hållbarhetsarbete växer.

ökad medvetenhet som leder till förbättring
Trenden med ansvarsfullt resande är stark och medvetna resenärer som ställer hållbarhetskrav ökar! Vår önskan är att vara föregångare som verkar för att göra hållbarhet till en självklar, grundläggande plattform i allt som erbjuds inom turismnäringen i Nedre Dalälvsområdet. I stort sett allt inom turismnäringen, liksom för andra branscher, kan utvecklas hållbarare. Det handlar om att förflytta sig själv som entreprenör längs sin egen hållbarhetslinje, att göra det man förmår, att se på sin egen verksamhet och att hela tiden sträva efter förbättring. Små steg är bättre än inga alls. Och ofta är det enkla saker som leder till utveckling. Många små steg gör skillnad tillsammans. Här vill vi inspirera och mölliggöra! Ett exempel på detta är biosfärmärkningen som vi har tagit fram.

Digital närvaro - en del av EN HÅLLBAR utveckling
De enskilda turistverksamheter som finns i området har oftast var för sig inte tillräckliga resurser för till exempel marknadsföring, utveckla varumärke och hänga med i den digitala utvecklingen. Intresseföreningen har därför en viktig roll som samordnare, vilket sker exempelvis genom projekt som Destination Nedre Dalälven.
Syftet med fokusområdet
Fokusområde Hållbar besöksnäring och friluftsliv handlar om att inspirera den lokala besöksnäringen till att arbeta hållbart, synliggöra lokala aktörer och öka samverkan dem emellan, att hjälpa besökare att hitta ut i naturen samt inspirera till och möjliggöra ett hållbart resande inom området.
MÅL OCH AKTIVITETER
De mål och aktiviteter som vi har satt för fokusområde Hållbar besöksnäring och friluftsliv hittar du i handlingsplanen. Klicka här!
GLOBALA MÅL SOM FOKUSOMRÅDET BIDRAR TILL
Vill du veta mer?
Kontakta gärna någon av våra ansvariga inom fokusområdet. Allas kontaktuppgifter hittar du här.

Lokal mat- och dryck, samt biosfärmärkning
Pia Rydberg Wallner, verksamhetsutvecklare med fokus på hållbar besöksnäring

Ledutveckling
Tobbe Öman, verksamhetsutvecklare med fokus på hållbar besöksnäring

Turismfrågor, portalen Nedre Dalälven, projekt SlowTrips
Johan Hedin, webb- och turismutvecklare

Övergripande biosfär
Elias Regelin, biosfärkoordinator
Projekt för Hållbar turism