You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Fokusområde - Levande vatten
Den mäktiga Dalälven letar sig igenom hela biosfärområdet på sin väg ut till Östersjön. I områdets västra delar flyter den lugnt i en jämnbred älvfåra för att sedan, i områdets östra slättlandskap, breda ut sig i örika fjärdar åtskilda av forssträckor. Älvområdet kännetecknas här av älvängar och svämskogar med hög biologisk mångfald. Området har också sjöar, åar och bäckar som letar sig ner i älven.

Utbyggnaden av vattenkraften och den tidigare så omfattande flottningen av timmer har satt stor prägel på älven och andra vattendrag i området. Bottnar rensades från sten, kraftverk och dammar byggdes. Detta har påverkat livsmiljön för havsvandrade fisk och andra organismer negativt.

Våra vattendrag och sjöar bidrar med många ekosystemtjänster som är nödvändiga för samhällets utveckling. Vi dricker vattnet och använder det inom jordbruket och industrin, vi paddlar på det och fiskar i det. Vattnets kraft ger oss också förnyelsebar energi. Som biosfärområde har vi ett viktigt uppdrag att visa hur dessa mänskliga behov och intressen kan samsas med varandra samtidigt som vi ger utrymme för biologisk mångfald i våra vattenmiljöer och angränsade natur.
Syftet med fokusområdet
Fokusområde Levande vatten handlar om att samordna aktörer som nyttjar och förvaltar vattnet, att återställa vattenmiljöer och verka för att den havsvandrande fisken åter kan ta sig upp i älven, föröka sig och förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt.
Samverkan viktigt för att återskapa vattnets naturliga tillstånd
Idag råder i huvudsak enighet inom forskning och fiskevården om att det handlar om att så långt möjligt återskapa vattnens naturliga tillstånd. Detta har också varit utgångspunkten i Nedre Dalälvens fiskevårdsprojekt. Det handlar om att i nära samverkan med vattenrättsägare och andra intressenter långsiktigt arbeta med förvaltningsfrågor rörande bestånden av fisk i vattnen och att kartlägga och undanröja vandringshinder i allt från små bäckar till i älven. Det kan handla om att genomföra mindre och större åtgärder för flottledsrensning, hindra uttag av för biotopen värdefulla individer och arter men också att försöka påverka när det gäller störningarna med de tilltagande korttidsregleringarna vid elkraftproduktionen i älven. 

I samarbete med berörda fiskevattenägare, länsstyrelser och kraftverksägare har, genom olika projekt under de senaste åren, stora framgångar nåtts när det gäller förberedelser och planering för att återskapa vandringsmöjlighet för havsvandrande fisk bl.a. lax och havsöring i älven, så att de kan återta en naturlig reproduktion i älven.
Mål och aktiviteter
De mål och aktiviteter som vi har satt för fokusområde Levande vatten hittar du i handlingsplanen. Klicka här!
Vill du veta mer?
Kontakta Elias Regelin som är ansvarig för fokusområdet Levande vatten. Du hittar Elias kontaktuppgifter här.
Våra natur- och fiskevårdsprojekt i Nedre Dalälvsområdet
Bidrar till de globala målen 14 Hav och marina miljöer, samt 15 Ekosystem och biologisk mångfald