You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Åren 2011 - 2020

10-årsutvärdering av biosfärområdet
Under våren 2020 inledde vi arbetet med 10-årsutvärderingen av Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. En sådan utvärdering är något som alla biosfärområden behöver göra och sedan lämna in till Unesco. Den ska spegla aktiviteter, erfarenheter, nytta, utveckling med mera från starten år 2011 fram till och med år 2020. Under april 2021 är 10-årsutvärderingen ute på remiss.
LADDA NER REMISS (Remissperiod 1/4-30/4 - 2021)
Arbetsgång
Utvärderingen är ute på remiss under april, är tänkt att översättas till engelska under sommaren och ska vara klar för inlämning till Unesco i mitten av september. I samband med 10-årsutvärderingen ska vi också ta fram en ny handlingsplan för biosfärområdet, varvid vi under 2021 har för avsikt att i möjligaste mån hålla workshops med samrådsgrupper inom olika segment.
Kontaktuppgifter
Ansvarig för 10-årsutvärderingen är Elias Regelin.
E-post: elias@nedredalalven.se
Telefon: 0291 - 213 15