You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Åren 2011 - 2020

10-årsutvärdering av Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven godkänd med beröm!
17 juni 2022 | Glada och stolta nyheter! 10-årsutvärderingen av Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven har inte bara fått med beröm godkänt, vilket innebär att många bra saker har åstadkommits i området åren 2011-2020, utan arbetet har också utsetts av Unesco till en global förebild. 

Så här säger Biosfärprogrammet Sveriges koordinator Johanna Mac Taggart som var på plats i Paris och följde de högtidliga utnämningarna av nya biosfärområden och godkännandena av 10-årsrapporter; "I år har den globala styrelsen för biosfärprogrammet bedömt 21 utvärderingar. Tre av dessa har fått det fina omdömet att de håller mycket hög kvalitet och bör därför användas som modell för hela det globala nätverket av biosfärområden. Från Sveriges sida är vi mycket stolta över att Älvlandskapet Nedre Dalälvens utvärdering är en av dessa tre!"

Frågor om 10-årsrapporten ställer du till biosfärkoordinator Elias Regelin på elias (@) nedredalalven.se

Om godkännandeprocessen
I juni varje år brukar den globala styrelsen för biosfärprogrammet (International Co-ordinating Council of MAB Programme, förkortat MAB-ICC) tillkännage vad de tycker om de inkomna utvärderingarna och vilka som har fått godkänt. Det brukar vara ett högtidligt tillfälle då nya biosfärområden utses och utvärderingar får utlåtande. Alla 10-årsutvärderingar och biosfärområdesnomineringar bereds inför MAB-ICC's beslut av en expertkommitté som ger sitt utlåtande som underlag. Kommittén heter International Advisory committee for Biosphere Reserves.

Kort historik kring arbetet med tioårsutvärderingen
Vi började arbetet med 10-årsutvärderingen i mars 2020. Elias Regelin har samlat in och sammanställt drygt 150 sidor med information kring utvecklingen i biosfärområdet under perioden 2011-2020. Några av oss andra på biosfärkontoret har bistått med att skriva delar och bistå med information samt att läsa och kommentera den gedigna luntan. 
I början av september 2021 lämnade vi in 10-årsutvärderingen av Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven till den svenska biosfärkommittén för vidarebefordran till en internationell expertkommitté för granskning. 

Varför har vi gjort en 10-årsutvärdering?
En 10-årsutvärdering är något som alla biosfärområden behöver göra och sedan lämna in till Unesco. I vårt fall speglar den aktiviteter, erfarenheter, nytta, utveckling med mera från starten år 2011 fram till och med år 2020. Efter arbetet med 10-årsutvärderingen är tanken att vi också ska ta fram en ny handlingsplan för biosfärområdet, varvid vi framöver har för avsikt att i möjligaste mån hålla workshops med samrådsgrupper inom olika segment.
 
Ett stort varmt tack!
Vi tackar för alla synpunkter som kom in under remisstiden i april 2021 samt för all hjälp med information som vi fått av en rad personer som vi har intervjuat eller bett om fakta.
 
LADDA NER 10-ÅRSUTVÄRDERINGEN
Kontaktuppgifter
Ansvarig för 10-årsutvärderingen är Elias Regelin.
E-post: elias@nedredalalven.se
Telefon: 0291 - 213 15