You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Förstudie - fiskeutveckling i Nedre Dalälven
Syftet med vår förstudie för ett fiskeprojekt i Nedre Dalälvsområdet är att skapa en detaljerad och välgrundad plan för hållbar utveckling av regionens fiskeresurser. Genom att engagera en diversifierad grupp av intressenter, inklusive lokala fiskevårdsområden, turistentreprenörer, markägare, länsstyrelser, miljöorganisationer, samhällsorganisationer, kommuner samt ortsboende och turister, avser vi att samla in och analysera värdefull information och synpunkter. Detta underifrånperspektiv tillsammans med en omvärldsanalys säkerställer att alla relevanta röster och behov beaktas, vilket är avgörande för att utforma ett framtida fiskeprojekt som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart för biosfärområdet.

Målgruppen för vår förstudie av det planerade fiskeprojektet i Nedre Dalälvsområdet är diversifierad och omfattar lokala fiskevårdsområden, turistentreprenörer, markägare, länsstyrelser, kommuner, miljöorganisationer,
samhällsorganisationer samt ortsboende och turister. Inom ramen för detta arbete kommer vi att inkludera kvinnor, ungdomar och andra underrepresenterade grupper inom fisket för att säkerställa en bred och representativ samling av åsikter och erfarenheter. I denna förstudie lägger vi stor vikt vid att arbeta från ett underifrånperspektiv, vilket innebär att vi aktivt kommer att engagera dessa grupper för att förstå och dokumentera deras specifika behov och förväntningar. Genom att inkludera deras röster och perspektiv, syftar förstudien till att identifiera och belysa de centrala områdena som det framtida projektet bör fokusera på.

För fiskevårdsområden innebär detta en chans att framföra sina synpunkter på hållbar fiskevård. Turistentreprenörer och markägare får möjlighet att uttrycka sina visioner för ekonomisk, ekologisk och social utveckling genom hållbar turism. Länsstyrelser och kommuner kan bidra med sin expertis för en effektiv förvaltning och skydd av fiskeresurser, vilket är avgörande för regionens ekologiska hållbarhet. För ortsboende och turister erbjuder förstudien en plattform för att dela sina erfarenheter och behov gällande fiskemiljön och rekreation, vilket kan bidra till att stärka regionens attraktivitet och livskvalitet på lång sikt.

Förstudien pågår januari till maj 2024.
Lokala nätverksträffar - info om projektet samt öppen diskussion
Nedre Dalälvens intresseförening bjuder in till lokala nätverksträffar som ett led i den förstudie för ett nytt 3-årigt fiskeprojekt som nu pågår. Du får möjlighet att lämna förslag och synpunkter till hållbara lösningar för fisket, fiskevård, fisketurism, friluftsliv och besöksnäring där fiske är en betydelsefull del. Det kan gälla både ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv som tar upp potentialer och behov som du ser. Eller utmaningar som kan finnas och kanske resurser som skulle behövas för utveckling i ditt område, i din organisation eller företag. Målgrupp för kvällen är fiskevårdsområdesföreningar, logianläggningar, entreprenörer, fiskeklubbar, organisationer som t.ex. Naturskyddsföreningen samt tjänstemän. Läs mer i respektive inbjudan nedan. Info om träffar för Säter/Hedemora samt Sala/Heby kommer snart.
Stor nätverksträff 20 mars - gällande utveckling av fiskefrågorna i Nedre Dalälven!
Ett sextiotal deltagare tog del av föreläsningar, mingel och gruppdiskussioner på vår nätverksdag i Gysinge. På programmet stod bland annat sportfiskets sociala värde för ungdomar, jämställt sportfiske, läget i NAP-arbetet, eDNA - modern DNA-teknik för olika arter av fiske, fiskets och fisketurismens betydelse för Sverige samt information om kommande fiskeprojekt i Nedre Dalälvsområdet. Ta del av progammet och presentationerna här!
Vill du ha kontakt med oss?
Fisketurism, besöksnäring, omvärldsbevakning, m.m. - Johan Hedin
Fiskevård, FVOF-frågor, NAP - Henrik Thomke
Projektledning, aktiviteter - Magnus Pamp
Du hittar våra kontaktuppgifter här!
Finansiering av förstudien
Förstudien får stödmedel från Leader Nedre Daläven. Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Nedre Dalälven. Ingående EU-medel har beviljats ur: Jordbruksfonden.