You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Projekt Ledverket 
Under hösten 2023 godkände Leader Nedre Dalälven vårt projekt för ledutveckling inom Biosfärområde Nedre Dalälven. Projektledare Tobbe Öman kommer att jobba i hela biosfärområdet med syftet att utveckla och profilera Nedre Dalälven som en destination för vandring, paddling och cykelturism samt för att öka möjligheten till ett rikt och varierat friluftsliv för boende i området. Projektet är treårigt och löper fram till september 2026.
I projektet finns tre huvudsakliga spår; en ny digital karta, samverkan mellan ledansvariga, samt kvalitetssäkring av tre leder i ett lärande moment.
Här berättar Tobbe Öman, verksamhetsutvecklare, om Ledverket som han ansvarar för.
- Vårt biosfärområde saknar idag en digital karta och plattform för att informera och inspirera till de rekreationsleder som finns här, säger Tobbe Öman. Idag måste den friluftslivsintresserade leta efter informationen på någon av våra nio kommuners hemsidor eller i vissa fall finna informationen hos den regionala turismenheten. Men ingenstans kan man idag hitta info om vilka leder som finns specifikt inom biosfärområdet. Det vill vi ändra på!

Den digitala ledkartan kommer att kompletteras med information om bo-äta-göra i anslutning till lederna som en del i att stärka lokala aktörer inom besöksnäringen. I spår två ligger fokus på att öka samverkan mellan biosfärområdets alla ledansvariga.
- Alla som vill ha en kvalitetsmässigt bra led står inför väldigt liknande utmaningar gällande ledutveckling med exempelvis skötsel, organisation, ramverk, finansiering och markavtal, berättar Tobbe Öman. Nedre Dalälvens Intresseförening som är huvudman för projektet har en lång tradition att samla olika organisationer och intressenter, så samverkan ska vi jobba för även i detta projekt.

Spår tre i projektet kommer att genomföras i samverkan med det lokala föreningslivet gällande kvalitetssäkring av tre olika rekreationsleder. Vanligtvis är det en lokal förening med sina eldsjälar som får ett skötseluppdrag av den ledansvariga, oftast en kommun. Under projekttiden vill vi lyfta föreningarnas kompetens med workshops där vi använder deras lokala led som ett praktiskt exempel. Samtidigt som vi skapar en ökad kunskap om ledunderhåll så kvalitetssäkrar vi leden med till exempel bättre skyltning, tåliga spänger och markförstärkningar.
 
Vill du veta mera om projektet?
Kontakta vår projektledare
Tobbe Öman, verksamhetsutvecklare med fokus på hållbar besöksnäring
070-366 64 63, tobbe@nedredalalven.se
Ett projekt med stödmedel från Leader Nedre Dalälven
Projekt Ledverket får stödmedel av Leader Nedre Dalälven och den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Till Leader Nedre Dalälvens hemsida.