You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Biosfärområdena runt Östersjön möttes i Estland i samarbetsprojektet Biosphere for Baltic, 18-20 september 2019

Under tre dagar har Henrik Thomke från Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven tillsammans med representanter för åtta andra biosfärområden träffats på ön Hiiumaa (Dagö) i West Estonian Archipelago. Sammankomsten ingår i projekt Biosphere for Baltic som är ett utbyte av erfarenheter och kunskap mellan biosfärområdena runt Östersjön vad gäller åtgärder för en bättre vattenkvalitet. Samtidigt lyfter projektet fram biosfärområdenas erfarenheter att driva en hållbar utveckling genom dialog och samverkan.

På agendan fanns ett flertal workshops för att få fram idéer kring hållbar turism. Bland annat diskuterades det om hur man inom biosfärområdena kan jobba för utökad turism, men inte överturism, hur man bjuder in turister att vara en del av lösningen genom att t.ex. städa stränder, plantera träd eller göra kunskapsbyggande aktiviteter som höjer medvetenheten om värdena i biosfärområdet och även aktualiserar utmaningarna man står inför. Vidare diskuterades det om hur man i biosfärområdena erbjuder mat, produkter, service, vandringar, etcetera som bidrar till hållbarhet och inte sliter på området. För att nämna några av de frågor som togs upp.

Delande kring Östersjöområdenas utmaningar
- Vi tittade även på de huvudsakliga hot som Östersjöregioner står inför och vad som görs, berättar Henrik Thomke. Bland annat övergödningen och dess effekter på ekosystemen i havet, lekområden som störs och invasiva arter som smörbult som påverkar förhållandena i ekosystemen. Vi fick utbyta erfarenheter om arbeten med att ta bort vandringshinder och dammar för att möjliggöra så att havsvandrande fisk kan nå eller får möjligt att nå tidigare lekplatser. Vi fick ta del av en översiktsplanering för hela Estlands kustområde, där vindkraftsparker är ett exempel på planeringsåtgärder. I regionen ligger aquafarming, odling av musslor, alger och fisk långt fram. 

Paketering, försäljning och marknadsföring av hållbar turism
- En viktig sak som vi jobbade med är hur entreprenörer och aktörer i biosfärområdena paketerar och marknadsför tjänster och produkter till turister, säger Henrik Thomke. En betydelsefull del är att berätta att när man väljer de ”biosfäriska” upplevelserna, tjänsterna och produkterna, så bidrar man som turist aktivt till en hållbar utveckling.

- Det danska Biosfärområdet Möns Klint har tagit fram en smart presenterad plastpåse, miljövänlig förstås, som alla fiskegäster fick tillsammans med sitt fiskekort för att samla skräp och slänga för återvinning. Jag upplevde Dagö som småskaligt i allt - utom färjorna till ön som är rejäla och med bra kapacitet. Det funns en stark tro på turismen hos entreprenörerna vi besökte och en klar förståelse för att kvalitet säljer och ger högre intäktsmöjlighet. Jag var riktigt imponerad i hur väl de bygger och inreder. I vårt område ligger vi något före dem i marknadsföringen online, men de satsar och ser betydelsen av att jobba med information och försäljning på nätet.

- Vårt arbete för att återetablera havsvandrande fiskar har direkt dragit god nytta av samarbetet inom Biosphere for Baltic. Vi har t.ex. fått nätverksmöjligheter på HaV-myndigheten som vi annars hade varit utan. Framöver vore det intressant att besöka mannen som jobbar med restaurering av vattendrag i en nationalpark i Lettland och se hur det går med deras arbete och hur fisketurismen har vuxit!
Om Biosphere for Baltic
Projekt Biosphere for Baltic är ett utbyte av erfarenheter och kunskap mellan biosfärområdena runt Östersjön vad gäller åtgärder för en bättre vattenkvalitet. Samtidigt lyfter det fram biosfärområdenas erfarenheter att driva en hållbar utveckling genom dialog och samverkan. Projektet ger också biosfärområdena en unik möjlighet att utveckla nya områden kring vilka de kan samverka. 

Biosphere for Baltic belyser biosfärområdenas bidrag till FN:s globala hålbarhetsmål (Sustainable Development Goals, SDGs) och Agenda 2030. Biosphere for Baltic fokuserar på två teman: Från källa till hav samt lärande och havsmedvetenhet. Båda har stor betydelse för ett hållbart Östersjön och för implementeringen av det Agenda 2030:s globala mål, SDG 14 – Livet under ytan.

Projektet koordineras av Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och svenska biosfärprogrammet. Under projekttiden ska två nätverksträffar och två workshops hållas. Träffarna kommer att handla om åtgärder från källa till hav och marin pedagogik och kunskapsspridning
Andra skriver om Biosphere for Baltic
Samarbetet Biosphere for Baltic