You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

StudieBesök från Gyeonggi-provinsen i Sydkorea, 2 oktober 2019
Idag besöktes Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven av en delegation från Gyeonggi-provinsen i Sydkorea. Delegationen kom närmast från Skärgårdshavets biosfärområde i den åboländska skärgården. Syftet med besöken är att se och lära från biosfärområden som funnits ett tag och ta del av erfarenheter från bildandet av biosfärområdena. Vi berättade om det enorma samarbete som ligger bakom bildandet av Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och om några av de projekt vi driver idag. Nio kommuner, fyra län, markägare, skogsbolag, kraftbolag och privata aktörer var delaktiga i bildandet av vårt biosfärområde.

Till skillnad från Nedre Dalälvsområdet med sina drygt 120 000 invånare har Gyeonggi-provinsen, som omgärdar Seoul, nästan 12 miljoner invånare, vilket så klart ger andra förutsättningar och utmaningar. Delegationen var särskilt intresserad av att veta vilka effekter som arbetet och projekten i området ger på lokal nivå samt hur vi samverkar och löser eventuella konflikter i området. Vi kunde till exempel berätta om det långsiktiga arbetet med att få tillbaka den havsvandrande fisken upp i Nedre Dalälven, den kommunikationssatsning vi gör för att nå ut med biosfärområdets värden och möjligheter, samt om ungdomsprojekten som pågår nu för att stärka ungdomars möjligheter att förverkliga egna initiativ på landsbygden. Delegationen fick också en guidad tur på naturum i Färnebofjärdens Nationalpark där man bl.a. fick ta del av de för Sverige unika svämskogarna och älvängarna.

Nästa anhalt för delegationen är Stockholm och Svenska Biosfärprogrammet på Naturvårdsverket. Biosfärområden är avsedda av Unesco att vara modellområden för hållbar utveckling, så utbyte av erfarenheter mellan biosfärområden är en del av grundtanken med biosfärkonceptet.