You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
STUDIECIRKEL RESTAURERING AV VATTENDRAG, START 31 MARS 2021
Välkommen till en studiecirkel där vi lär oss mer om vattendragen som omger oss och hur vi kan ta bättre hand om dem! Här har vi det roligt och lär oss spännande saker tillsammans om bäckar och andra vattendrag i vår närhet. Vad är en flodpärlmussla? Varför är dagens vattendrag ofta så räta? VIlken betydelse kan en enkel vägtrumma ha? Varför är det bra med steniga bottnar? Hur kan vi som föreningsaktiva eller privatpersoner förbättra miljön i våra vattendrags ekosystem? Det finns många intressanta frågor att fördjupa sig i, mer om exakt vad och hur tar vi gemensamt beslut om vid studiecirkelns start.

Syftet
Syftet med denna studiecirkel är att sprida kunskap om hur vi som intresserad allmänhet kan bidra till friskare vattendrag och ökad biologisk mångfald. Förhoppningen är att detta ska leda till fler restaureringar i våra vattendrag i Nedre Dalälven.

Kursmaterial
Vi utgår från rapporten "Ekologisk restaurering av vattendrag", en väl genomarbetad och omfattande manual utgiven av Naturvårdsverket och dåvarande Fiskeriverket 2008.

Upplägg
Kursupplägget är utformat i folkbildnings- och studiecirkelanda.

Fältdag
Vikten av att studera vattendrag i praktiken kan inte nog betonas. Därför kommer kursen avslutas i fält där vi provar på att restaurera i praktiken på lämpligt utvald plats.

Kostnader
Studiecirkeln är kostnadsfri liksom föreslaget studiematerial. Resor bekostas av deltagaren själv.

Kurstillfällen, fem digitala och ett i fält
Kursen hålls digitalt varannan onsdag kl. 18.30-20.45. Fältdagen hålls en lördag.
Kursstart sker 31/3 och därefter träffas vi följande dagar 14/4, 28/4, 12/5 & 26/5, samt 5/6.

Kursledare
Jenny Olsson från Gävle-Dala Havs- och sötvattengrupp är kursledare.
Kalle Gullberg, länsfiskekonsulent vid Länsstyrelsen i Gävleborg, kommer att leda fältarbetet.

Anmälan
Anmälan är stängd.

Frågor
Frågor om kursen ställer du till Jenny på 070-292 16 36 eller jenny.olsson@naturskyddsforeningen.se. Du kan också kontakta Magnus Pamp, koordinator på Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. Mejla/ring: magnus@nedredalalven.se / 070 420 44 44

Arrangör
Kursen arrangeras av Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven i samarbete med Studiefrämjandet. Aktiviteten är del av projektet ”BUS i biosfären” som stöds Leader Nedre Dalälven.
Studiecirkelns ledare - Jenny Olsson