You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Projekt - Samverkan mellan fiskets intressenter i Nedre Dalälven
Projektets syfte är koordinera och arbeta tillsammans med områdets fiskevårdsområden, turistentreprenörer, markägare, kommuner och de som fiskar, ortsbefolkning och turister. Vi vill stärka samverkan mellan dessa i frågor rörande fiskeförvaltning, fisketillsyn, prissättning, marknadsföring och andra frågor som intressenterna kan komma att lyfta under projektets gång.

2018-2020 fortsatte arbetet genom projektet "Samverkan mellan fiskets intressenter i Nedre Dalälven", med stöd från Europeiska Havs- och Fiskerifonden. Nedan följer dokumentation från nätverksträffar och seminarier som anordnats i projektet. Projektet har försommaren 2020 förlängts till slutet av 2021.

2019-05-07 Gysinge, arbetsmöte 9

Havs- och Vattenmyndighetens m.fl. förslag till tidsplan för omprövning av vattenverksamhet (2019-05-07)

Enighet har manifesterats på såväl nationell som regional och lokal nivå (se remissvar nedan) om hur hårt en senareläggning av omprövningen av vattenverksamhet i framförallt nedre delen av Dalälven (Bysjön till havsmynningen) slår mot det gedigna utredningsarbete och vetenskapliga forskningsarbete som har gjorts i älven. För att detta inte ska förlora aktualitet, och därmed mångmiljonbelopp i åtgärder och mantimmar samt en mycket stark lokal förankring, är det av yttersta vikt att omprövningsarbetet kommer igång så snart som möjligt. Länsstyrelserna har i sin remiss föreslagit 2024. Vi i nätverket ser gärna att det kommer igång ett par år tidigare för att upprätthålla tempo i de insatser som gjorts och påbörjats.

Östersjöälvar - utkast och synpunkter för tidsplan (0.11 MB)
Sportfiskarna - remissvar tidsplan (0.08 MB)
Svenska Naturskyddsföreningen - svar till Energimyndigheten gällande tidsplanen (0.21 MB)
WWF - synpunkter på förslag till tidsplan (0.17 MB)
Älvräddarna - synpunkter på förslag till tidsplan (0.56 MB)
Gävleborg, Uppsala och Dalarna - yttrande gällande tidsplanen (0.22 MB)
Naturskyddsföreningen Gävleborg - svar till Energimyndigheten gällande tidsplanen (0.13 MB)
Laxeleratorn i Älvkarleby - Studiebesök och nätverksträff  (0.22 MB)

2019-05-06, Älvkarleby, arbetsmöte 8

Förenklad fiskeförvaltningsplan, kombinerat studiebesök och arbetsmöte 8
(2019-05-06)
Samtliga fvof:er i NeDa har inbjudits att medverka vid studiebesök på Vattenfalls R&D-anläggning, Laxeleratorn. Ett världsunikt testlaboratorium för försök gällande fiskvandring och passagelösningar förbi kraftverk. Följt av arbetsmöte kring det fortsatta arbetet med fiskeförvaltningsplanen. Henrik Thomke redogör för arbete med skrivelser och information inför remissförslaget till tidsplan för omprövningsarbetet med vattenverksamhet. Länsfiskekonsulent Kalle Gullberg meddelar att remissförslaget precis har offentliggjorts och att LIV-delen av Dalälven blivit tidigarelagd till 2024.

Synpunkter HARO:53000 - förslag tidsplan Nedre Dalälven (0.31 MB)
NeDa-kommunernas respons och förslag på tidsplan (0.31 MB)

2019-03-05 till -06, Gysinge, Fisketillsyningskurs

Fisketillsyningskurs, kursledare Ronnie Hermansson, länsfiskekonsulent Västmanland
(2019-03-05)

Tvådagarskurs i Gysinge. Medverkan av Polisen genom Mattias Hillerstig/Polisen Region Mitt. Stort intresse gjorde att kursen blev övertecknad, det var 37 deltagare från olika delar av hela NeDa-området. Önskemål om nytt kurstillfälle finns och vi ser på möjlighet till hösten 2019.

Kurs i fisketillsyn - Nedre Dalälven (0.14 MB)