You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Studieresa till Biosfärområde Appennino Tosco Emiliano, 15-18 oktober 2019
Genom det Svenska Biosfärprogrammet deltog vi på en studieresa till det italienska biosfärområdet Appennino Tosco Emiliano. Syftet var att se olika exempel på samverkan i området, i vårt fall var vi speciellt intresserade av de lokala matentreprenörerna och hur de samverkade. 

Biosfärområde Appennino Tosco Emiliano omfattar trettiofyra kommuner med totalt 220 000 invånare. Arbetet koordineras av Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. I biosfärområdet jobbar man med utmaningar som avfolkning, många äldre, få unga och låga födelsetal i bergsbyarna. Detta beror delvis på få lokala jobb och långa restider till andra orter med jobb. Satsningar på turism och matprodukter är en del av lösningen för att skapa arbetstillfällen och inkomster i regionen. Man försöker även få invånare och skogsägare att gå ifrån att använda trä enbart till eldning/uppvärmning, dels av klimatskäl, men även för att skapa nya jobb.

I dokumentet nedan finner du en sammanfattning av våra intryck från studieresan.