You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
projekt - Projekt BUS i biosfären
Med motiveringen "Projektet överensstämmer mycket väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier för Landsbygdsfonden och insatsområde Attraktivitet.  Utvecklingsarbete för att förvalta utmärkelsen till biosfärområde är en central uppgift i strategin. Genom ett nytänkande och kreativt arbetssätt har projektet goda förutsättningar att främja hållbar utveckling, stärka biosfärområdets varumärke samt bidra till försörjningsmöjligheter och inflyttning" har styrelsen för Leader Nedre Dalälven 3 prioriterat projekt BUS i biosfären.

Aktiviteterna i projekt BUS i biosfären avslutades under 2023. Under 2024 kommer vi att slutredovisa projektet.
 
Exempel på projektaktiviteter
Om projekt - Projekt BUS i biosfären

Agenda 2030
Projektet ska bidra till att uppfylla de 17 globala målen som världens ledare har förbundit sig till för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem.

Projektaktiviteter
I projektet kommer vi att genomföra allt ifrån visningsresor, seminarier och arrangemang till att besöka och rapportera om goda exempel i området om hur man kan dra sitt strå till stacken. Projektet ska på ett handgripligt, kreativt och offensivt sätt marknadsföra biosfärområdet genom storytelling, glädje och framtidstro utan att fastna i teknikaliteter, förbud och faktarutor. Det ska visa upp goda initiativ för hållbar utveckling som redan genomförts eller pågår i biosfärområdet. Projektet ska sätta människorna i centrum, innovationer och initiativ för hållbar utveckling är av människor, för människor, för en hållbar framtid. Dokumentationen av aktiviteterna nedan ska, bland annat i form av bild, film, intervjuer och reportage, löpande synliggöras och kommuniceras ut digitalt och på fysiska platser. Bland annat genom:

Studiebesök hållbar utveckling
För att inspirera och motivera till ökade insatser för hållbar utveckling ska projektet besöka goda exempel i området, nedan kallade ”värdar”. Besöken kommer bland annat att bestå av filmade/dokumenterade intervjuer om deras verksamheter, värderingar, framgångar, motgångar, framtidsplaner och vad hållbar utveckling betyder för dem. Vi ska vara delaktiga i värdarnas vardag för att sedan redigera, publicera och sprida materialet i digitala kanaler.

Studiebesök andras arrangemang
För att visa upp att vårt biosfärområde är ett attraktivt och levande område att bo i och/eller besöka ska vi närvara vid andras arrangemang ute i kommunerna. Det kan handla om evenemang som Fest i Heby, Gästrik Konst, Fallens Dag, midsommarfirande, spelmansstämmor, evenemang i Säterdalen etcetera. Under evenemangen ska vi dokumentera och intervjua människor i anslutning till evenemangen för att sedan publicera och sprida det i olika medier.

Visningsresor
För att öka kännedomen om goda exempel på hållbar utveckling i biosfärområdet ska vi genomföra visningsresor för lokalintressenter. Syftet med visningsresorna är att synliggöra närområdet, medvetandegöra varandra om vad som pågår i området, stärka känslan av gemenskap och stimulera och stärka samarbeten. Vi tror att visningsresorna även kommer att stimulera till ökade dagsgäster kommuner emellan genom mun-till-munmetoden.

Studieresa biosfärstyrelsen
För att biosfärområdets styrelse, som består av representanter från kommuner, näringsliv och mark- och vattenägare, ska ges möjlighet att inspireras av hur andra länder arbetar med utmärkelsen till biosfärområde ska de åka på en studieresa till ett annat biosfärområde. Styrelsen är väl införstådda med att vi är ett biosfärområde men det är alltid givande att få nya infallsvinklar och perspektiv på hur andra gör.

Arrangemang
För att synliggöra den bredd av kunskap, engagemang och kompetens som finns i området ska vi vara med och arrangera tre större evenemang tillsammans med eldsjälar och samarbetspartners. Det handlar om en cykeltävling som förväntas bli årligt återkommande och som kan stå på egna ben, en BioBlitz som förväntas synliggöra den biologiska mångfalden i biosfärområdet och en biosfärfest/festival som även den förväntas bli årligt återkommande. Biosfärfesten ska bland annat erbjuda lokala hantverkare, musiker, estradörer och matförädlare att delta under festen för att marknadsföra sig. Vi tror att det kommer att stimulera till ökade uppdrag och försäljning för dem. Notering! Ovan nämnda cykeltävling har ersatts med en serie friluftsaktiviteter under tema Friluftsliv i biosfären.
 
Fler aktiviteter i projektet
Förändringar på grund av pandemin
Vissa aktiviteter har vi skjutit upp, förändrat eller ställt in på grund av pandemiläget, dessa hittar du här.
Kontakt
Projektledare: Elias Regelin
Mejl: elias (a) nedredalalven.se